Liên hệ

Thông tin liên hệ:

Văn phòng khoa: Tầng 1, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại Ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 2363699324

Email: tchc@ufl.udn.vn

Website: http://tchc.ufl.udn.vn