Văn bản quy phạm nội bộ

1.Chiến lược
2.Quy chế hoạt động
3.Bảo hiểm xã hội
4.Tuyển dụng viên chức
5.Chức danh nghề nghiệp
6.Thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp
7.Đào tạo, bồi dưỡng, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp ưu đãi, nâng lương.
8.Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài chức vụ
9.Kéo dài thời gian công tác
10.Kê khai, công khai bảng kê khai tài sản
11.Đánh giá, phân loại viên chức