CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. TS. Nguyễn Hữu Quý

Điện thoại cơ quan:

Email:

Trưởng phòng

0236.3699323

nhquy@ufl.udn.vn

Nhiệm vụ được giao:

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu Trường ĐHNN, ĐHĐN về toàn bộ hoạt động của P.TCHC.

b) Trực tiếp chỉ đạo triển khai các công việc: công tác Hội đồng trường; công tác của Chi bộ và các nhiệm vụ do Đảng ủy phân công phụ trách tại Phòng; bí mật Nhà nước; bảo vệ chính trị nội bộ; cơ cấu tổ chức bộ máy; quy hoạch; bổ nhiệm; đề án vị trí việc làm, số lượng người làm việc; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bố trí, sắp xếp, biệt phái, hợp đồng làm việc (tiếp nhận, ký kết, chấm dứt, thôi việc); kỷ luật; kê khai tài sản; hồ sơ cán bộ, bổ nhiệm, quy hoạch, tuyển dụng; quốc phòng – an ninh, dân quân tự vệ; công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với mảng công tác do P.TCHC phụ trách; chỉ đạo xây dựng, thực hiện các quy chế, báo cáo, chương trình, đề án, kế hoạch do P.TCHC chủ trì.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường ĐHNN giao.


2. CN. Nguyễn Thị Phú Thọ

Điện thoại cơ quan:

Email:

Phó Trưởng phòng

0236.3699324

ntptho@ufl.udn.vn

Nhiệm vụ được giao:

a) Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

+ Giúp việc cho Trưởng phòng thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ;

+ Quản lý hồ sơ cán bộ; quản lý, sử dụng và cập nhật phần mềm HRM; soạn thảo các văn bản, báo cáo liên quan đến công tác cán bộ; triển khai thực hiện chuyển ngạch, nâng ngạch; kê khai tài sản thu nhập hàng năm; hướng dẫn hồ sơ thủ tục và theo dõi tình hình đào tạo, bồi dưỡng trên 90 ngày; xử lý kỷ luật, đền bù chi phí đào tạo; hội nghị CBVC đại biểu Trường ĐHNN; ký hợp đồng làm việc, hợp đồng khoán việc, tập sự, thay đổi và bổ nhiệm CDNN;

+ Triển khai và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên và nhân viên tại trường theo quy định (bảo hiểm xã hội; xét nâng lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, tạm, ưng, phụ cấp ưu đãi, lương tăng thêm, quản lý phí, phúc lợi, ốm đau, thai sản, độc hại, xăng xe, hưu trí …); thực hiện công tác thi đua khen thưởng, nâng lương của Phòng

+ Tham mưu triển khai các văn bản của ĐHĐN có liên quan về công tác tổ chức đến cán bộ, giảng viên, nhân viên để biết và thực hiện; triển khai các lớp bồi dưỡng chuyên môn, các lớp bồi dưỡng chính trị, an ninh quốc phòng,… do ĐHĐN tổ chức; báo cáo và cung cấp thông tin kịp thời theo yêu cầu về công tác Tổ chức Cán bộ của Trường ĐHNN cho Ban Tổ chức Cán bộ và các đơn vị khác có liên quan theo đề nghị;

+ Công tác phối hợp: triển khai các kỳ thi khảo sát năng lực ngoại ngữ do Trường ĐHNN tổ chức; công khai đội ngũ giảng viên hằng năm; báo cáo số liệu đội ngũ giảng viên tuyển sinh; lập dự toán kinh phí ngân sách hằng năm

+ Thư ký biên bản các cuộc họp của lãnh đạo Phòng.

b) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.


3. CN. Tân Thị Quyên

Điện thoại cơ quan:

Email:

Phó Trưởng phòng

0236.3699324

ttquyen@ufl.udn.vn

Nhiệm vụ được giao:

a) Phụ trách công tác hành chính, văn thư lưu trữ, lễ tân, khánh tiết, an ninh trật tự và báo cáo thống kê, cụ thể như sau:

+ Trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện công tác khánh tiết, lễ tân các ngày lễ lớn, các phiên họp của Hội đồng trường và Lãnh đạo Nhà trường; tiếp đón khách, công tác của Ban Giám hiệu,…; quản lý an ninh trật tự trong trường; giao dịch, liên hệ với địa phương; các công tác hiếu-hỉ;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác lên kế hoạch và triển khai các kỳ thi ngoài kỳ thi khảo sát năng lực ngoại ngữ do Trường ĐHNN tổ chức;

+ Soạn thảo các văn bản, báo cáo liên quan đến công tác hành chính; mua sắm vật dụng phục vụ hoạt động của công tác hành chính; dự trù kinh phí mua sắm, tổ chức các hoạt động do P.TCHC là đầu mối tổ chức các sự kiện; thanh toán điện, nước, EMS và các hoạt động của BGH và Trường;

+ Triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức hằng năm; chịu trách nhiệm quản lý con dấu của Trường; trực tiếp phụ trách Tổ Bảo vệ; phụ trách công tác y tế học đường; duyệt thể thức văn bản các đơn vị trình ký.

b) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.


4. ThS. Trần Thị Minh Hiền

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

0236.3699324

ttmhien@ufl.udn.vn

Nhiệm vụ được giao:

a) Phụ trách tham mưu, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, cụ thể như sau: công tác Hội đồng trường; thực hiện kế hoạch, quy trình, thủ tục, lưu hồ sơ quy hoạch cán bộ theo phân công; thực hiện kế hoạch, quy trình, thủ tục, lưu hồ sơ bổ nhiệm cán bộ theo phân công; công tác tuyển dụng; đề án vị trí việc làm, số lượng người làm việc; Đề án 89; triển khai góp ý các dự thảo văn bản; soạn thảo và triển khai các văn bản của Đại học Đà Nẵng có liên quan về công tác tổ chức cán bộ; thực hiện các báo cáo liên quan đến mảng tổ chức cán bộ.

b) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.


5. CN. Đặng Minh Châu

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

0236.3699324

dmchau@ufl.udn.vn

Nhiệm vụ được giao:

a) Phụ trách tham mưu, tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ và công tác hành chính, cụ thể:

+ Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, quản lý con dấu; tiếp nhận, đăng ký công văn đến, công văn đi và trình cho Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng; kiểm tra thể thức văn bản (ghi số công văn đến, đi và kiểm tra sơ lược nội dung, thể thức trước khi ban hành); thường xuyên lên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng tải các văn bản liên quan trình Lãnh đạo Phòng xử lý; thực hiện các thủ tục để phát hành văn bản, theo dõi việc chuyển giao các văn bản trong toàn Trường; scan các văn bản và triển khai gửi văn bản qua email; làm giấy giới thiệu, giấy đi đường; chuyển công văn từ giữa Trường ĐHNN và ĐHĐN; tiếp nhận văn bản về công tác hành chính từ các đơn vị trong trường; phụ trách văn thư, email của P.TCHC;

+ Thực hiện các công tác hành chính, lễ tân, khánh tiết, giao dịch, hướng dẫn khách đến làm việc với Phòng và với Trường; làm lịch tuần và theo dõi cập nhật lịch tuần trên website; lên lịch trực các ngày lễ, tết; tổng hợp và thực hiện các công việc lễ tân trong các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp và khi có khách đến thăm Trường; chuẩn bị hồ sơ cho BGH khi đi công tác; quản lý và trang bị văn phòng phẩm cho P.TCHC và Ban Giám hiệu; thực hiện chấm công, thanh toán trực ngoài giờ cho Tổ bảo vệ và Y sĩ; thực hiện các báo cáo liên quan đến mảng hành chính, văn thư, lưu trữ;

b) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.


6. Y sĩ Nguyễn Thị Hải Lý

Điện thoại cơ quan:

Email:

Y sĩ

0236.3699859

nthly@ufl.udn.vn

Nhiệm vụ được giao:

a) Phụ trách tham mưu, tổ chức thực hiện công tác y tế học đường, cụ thể như sau: Thực hiện công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe đối với CBVC và sinh viên của Trường; xây dựng kế hoạch, triển khai khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên; phối hợp với Công đoàn trường tổ chức khám sức khỏe cho CBVC; quản lý hồ sơ khám sức khỏe CBVC, sinh viên của Trường; xây dựng kế hoạch y tế học đường; tổng hợp, báo cáo hoạt động y tế; chịu trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở thực hiện vệ sinh, giữ gìn cảnh quan, phòng chống dịch bệnh trong toàn Trường; phụ trách công tác thăm nom hiếu hỉ của P.TCHC.

b) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.


7. CN. Phan Lê Quỳnh Như

Điện thoại cơ quan:

Email:

Cán sự

0236.3699324

plqnhu@ufl.udn.vn

Nhiệm vụ được giao:

a) Phụ trách thực hiện các công tác sau: Thực hiện dọn dẹp vệ sinh tại các phòng làm việc của Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường; thực hiện các công tác phục vụ các hoạt động khác của Trường và của P.TCHC theo phân công; thực hiện các công tác vệ sinh khác của Trường và của P.TCHC  theo phân công.

b) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.


8. CN. Lê Kim Khánh Huyền

Điện thoại cơ quan:

Email:

Người lao động HĐKV

0236.3699324

lkkhuyen@ufl.udn.vn

Nhiệm vụ được giao:

a) Hỗ trợ công tác hành chính, văn thư, khánh tiết, hậu cần.

b) Thực hiện nhiệm vụ các đầu việc theo sự phân công của lãnh đạo phòng, trực tiếp là Phó Trưởng phòng Tân Thị Quyên.


9. ThS. Vũ Thị Hoài Thương

Điện thoại cơ quan:

Email:

Người lao động HĐKV

0236.3699324

vththuong@ufl.udn.vn

Nhiệm vụ được giao:

a) Hỗ trợ công tác cho bộ phận nhân sự.

b) Thực hiện nhiệm vụ các đầu việc theo sự phân công của lãnh đạo phòng, trực tiếp là Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Phú Thọ.


10. Huỳnh Văn Ánh

Điện thoại cơ quan:

Email:

Nhân viên bảo vệ

0236.3699325

hvanh@ufl.udn.vn

Nhiệm vụ được giao:

a) Phụ trách thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, cụ thể như sau: Chịu trách nhiệm về công tác thường trực, bảo vệ, các mảng công tác về an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tất cả các tài sản của Trường; sẵn sàng ứng chiến đối với công việc về phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bão lụt; hướng dẫn khách đến liên hệ công tác; tiếp nhận thông tin đường dây nóng báo cáo lãnh đạo Phòng xử lý; báo cáo nhanh về các sự cố bất thường về máy móc, thiết bị cơ sở vật chất; thực hiện các công tác phục vụ các hoạt động khác của Trường theo phân công.

b) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.


11. Sử Văn Có

Điện thoại cơ quan:

Email:

Nhân viên bảo vệ

0236.3699325

svco@ufl.udn.vn

Nhiệm vụ được giao:

a) Phụ trách thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, cụ thể như sau: Chịu trách nhiệm về công tác thường trực, bảo vệ, các mảng công tác về an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tất cả các tài sản của Trường; sẵn sàng ứng chiến đối với công việc về phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bão lụt; hướng dẫn khách đến liên hệ công tác; tiếp nhận thông tin đường dây nóng báo cáo lãnh đạo Phòng xử lý; báo cáo nhanh về các sự cố bất thường về máy móc, thiết bị cơ sở vật chất; thực hiện các công tác phục vụ các hoạt động khác của Trường theo phân công.

b) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.


12. Nguyễn Hữu Tiến

Điện thoại cơ quan:

Email:

Nhân viên bảo vệ

0236.3699325

nhtien@ufl.udn.vn

Nhiệm vụ được giao:

a) Phụ trách thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, cụ thể như sau: Chịu trách nhiệm về công tác thường trực, bảo vệ, các mảng công tác về an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tất cả các tài sản của Trường; sẵn sàng ứng chiến đối với công việc về phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bão lụt; hướng dẫn khách đến liên hệ công tác; tiếp nhận thông tin đường dây nóng báo cáo lãnh đạo Phòng xử lý; báo cáo nhanh về các sự cố bất thường về máy móc, thiết bị cơ sở vật chất; thực hiện các công tác phục vụ các hoạt động khác của Trường theo phân công.

b) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.


13. Đinh Tuấn Vũ

Điện thoại cơ quan:

Email:

Nhân viên bảo vệ

0236.3699325

dtvu@ufl.udn.vn

Nhiệm vụ được giao:

a) Phụ trách thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, cụ thể như sau: Chịu trách nhiệm về công tác thường trực, bảo vệ, các mảng công tác về an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tất cả các tài sản của Trường; sẵn sàng ứng chiến đối với công việc về phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bão lụt; hướng dẫn khách đến liên hệ công tác; tiếp nhận thông tin đường dây nóng báo cáo lãnh đạo Phòng xử lý; báo cáo nhanh về các sự cố bất thường về máy móc, thiết bị cơ sở vật chất; thực hiện các công tác phục vụ các hoạt động khác của Trường theo phân công.

b) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.